top of page

AWAIR

Zaktualizowano: 12 wrz 2021

Idea projektu dotyczy problemu zanieczyszczenia powietrza (smogu) na terenach silnie zurbanizowanych i tak zwanych funkcjonalnych obszarach miejskich (Functional Urban Areas – FUAs), oraz ich wpływu na zdrowie mieszkańców (główne grupy najbardziej dotknięte to dzieci, osoby starsze czy osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i krążenia).Projekt koncentruje się na rozwiązaniach systemowych i organizacyjnych, z punktu widzenia kontroli zjawiska, planowania działań naprawczych i prewencyjnych w skali makro (miasto + obszar metropolitarny FUAs) i mikro (na poziomie ulicy).


Rezultatem projektu ma być opracowanie planu dot. zmniejszenia wpływu zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców. Przewidziane są również działania pilotażowe w Mieście Katowice w zakresie instalacji czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza w budynkach użyteczności publicznej. Projekt będzie obejmował również wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym.


Całościowy budżet projektu wynosi 1.936.342,00 €. Budżet Miasta Katowice wynosi 302.640, 00 €, z czego 85 % (257.244,00 €), to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład Miasta Katowice wynosi 45.396,00 €


Partnerzy w projekcie:

Lider projektu: Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu Emilia-Romagna (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna) – Włochy.


Główni partnerzy: Narodowe Międzyuczelniane Konsorcjum na rzecz Nauk (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali) – Włochy, Miasto Parma (Włochy), Miasto Budapeszt (Dzielnica Zuglo) – Węgry, Miasto Katowice, Główny Instytut Górnictwa, Miasto Graz – Austria, Niemieckie Centrum Badawcze na rzecz Zdrowia i Środowiska (Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungs zentrum für Umwelt und Gesundheit) – Niemcy.


Progam: Interreg Europa Środkowa

Okres realizacji: 01.09.2017r. – 28.02.2021r.Commenti


bottom of page